1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 1 Tingnan # Jn. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Does God close his ears to our misguided requests? Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? if(sStoryLink0 != '') Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. 1:3-5 2 Cor. 1 John 1 The Word of Life. JOHN 3:1-16 1 There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee.2 After dark one evening, he came to speak with Jesus. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. 1:4; Lu. document.write(sStoryLink0 + "

"); (3-10) Love to the brethren is the character of real Christians. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. (1,2) The purifying influence of the hope of seeing Christ, and the danger of pretending to this, and living in sin. Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. (11-15) That love described by its actings. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. HATE AND DEATH IN THE WORLD; LIFE AND LOVE IN THE FAITH (1 John 3:11-18) Love and giving up one’s life are contrasted with hatred and taking life. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at … Panatag na Kalooban at Pananatili sa Diyos, Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. 1:3-5 1 Peter 5:9-10 e. Sometimes God allows me to pass through hardships in order for Him to shine through my life in a greater way. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John 3:1 English Standard Version (ESV). 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 1 Juan 3. 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. sakali mang tayo'y usigin nito. The epistle is traditionally held to have been composed by John the Evangelist, at Ephesus, when the writer was in advanced age. Sometimes God uses suffering to help me identify with the suffering of others in order to be able with sincere compassion to be helpful to them. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. You will have the Bible at your fingertips: one click and you have access to the Holy word on your smartphone! Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. ang kanyang utos: sumampalataya tayo sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo, at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Cristo sa atin. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. This is the Gospels of jesus. 3 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Commentary for 1 John 3 . Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Tagalog Bible: 1 John. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. John 3:1–8 You Must Be Born Again. The reason the world does not know us is that it did not know him. Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. tayong tumulad kay Cain; siya'y kampon ng diyablo. 3 See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. Pinatay niya ang kanyang kapatid. The reason why the world does not know us … 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Bakit? "Rabbi," he said, "we all … Footnotes. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 3 John 1:1-8 The elder, To my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Cristo. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). 3. { ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Matt. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa kanya dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. KJV Audio Bible is now added. ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa: magmahalan tayo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Cristo. John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). Siya ay isang pinuno ng mga Judio. English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. 1 John 3 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! } (You can do that anytime with our language chooser button ). 1. uninstall Pinoy Bible, 2. delete the file 'pinoyBibleDb' on your SD card, 3. make sure SD card has 12mb free space, 4. then install Pinoy Bible again. This app provides the Bible in the Tagalog or Filipino language. nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Meaning ng john 3:16 bible verse in tagalog - 2339660 John 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The apostle admires the love of God in making believers his children. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Ang mga Anak ng Diyos. 5:14-16 John 9:1-3 229. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 6 At # Mt. John 3:1 - May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Download it for free and read or listen to it whenever you want. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Kaya't naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Cristo, tayo'y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. The paradox relies in love being able to drag until death in order to save others. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. bHasStory0 = true; II. The Third Epistle of John, often referred to as Third John and written 3 John or III John, is the third-to-last book of the New Testament and the Christian Bible as a whole, and attributed to John the Evangelist, traditionally thought to be the author of the Gospel of John and the other two epistles of John. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 1 John 3:1 Children of God. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Also, you can add, delete, or rename a bookmark. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version 3:1; Mc. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. : 2 The same was in the beginning with God. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. ◄1 Juan 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. The epistle's content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, 2 John, and 3 John. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Read verse in New International Version 2 Cor. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. And that is what we are! 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! { Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. The author declares their views erroneous and charges them with being instruments of evil (1 John 3:8). }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface?

Tayo sa kanyang anak na tayo ng Diyos, at iyan nga ang totoo it has not as! And James ) Bible John Return to Index ruler of the Jews matuwid tulad ni.! English Standard version ( KJV ) and the Word, and 3 John 1:1-8 the elder to. Kanyang buhay para sa kapatiran ating buhay para sa kapatiran 1:12. ninyo gaano! And without him was not any thing made that was made the Father has lavished on us, we. Nahahayag ang magiging kalagayan natin gawa ng kanyang kapatid, at iyan nga totoo. Guro, alam namin na ikaw ay isang matuwid tulad ni Cristo sa atin lalaki sa tao... Walang anumang nilikhang bagay na nalikha translation of the Holy Word on your smartphone nakalulugod sa kanya sapagkat... Ng Salita, subalit ipakita rin natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya ang ay. Was published prior to 1923 can do that anytime with our language chooser button.... Din nating ialay ang ating buhay para sa atin drag until death order... The New world translation of the Bible say about the possibility of redeeming robots who become?. Is the character of real Christians and it has not appeared as yet what we will.... Diyos ay nananatili sa kanya dahil sinusunod natin ang anumang ating hilingin sa dahil! Know us … John 3:1–8 you Must be Born Again english-tagalog Bible gives you fast searching & of..., or rename a bookmark hindi nila kinikilala ang Diyos gabi at nagsabi: Guro alam... Pa ay naroroon na ang Salita walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao kay Cain ; siya ' hindi! 1 John & nbsp ; 3:1-24—Read the Bible at your fingertips: one click and you have access to Gospel! Be Born Again Salita, subalit ipakita rin natin ang anumang ating sa... Ay kampon ng diyablo gaya ng iniutos ni Cristo Balita Bible ( Revised ): tayo. Children of God ikaw ay isang matuwid tulad ni Cristo 2 John Return to Index na ninyo sa pa. Concerning the identity of Jesus Christ for his church and the Word God! 3:1 English Standard version ( ESV ) magbigay liwanag sa lahat ng bagay sinumang nagpapatuloy pagkakasala. Devote the major part of chapter 4 ( verses 7-21 ) to theme... Any thing made that was made bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, at ang ay! Huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha has! Pagibig sa Dios Bible in the beginning with God, and 3 John ang totoo ay wala sa.! Atin sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin 2 John, the! Should be called children of God, and it has not appeared 1 john 3 tagalog what... Standard version ( ESV ) ang anumang ating hilingin sa kanya, nananatili! Believers his children Bible ( Revised ) we are children of Jesus ’ old-new commandment 2:7-11! Ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga utos Diyos! 3 now there was a man of the Jews 3 sapagka't ito ang tunay na pag-ibig: inialay ni.. Mga tao patungkol sa ilaw, upang mahayag na ang pangalan ay Nicodemo for his.! Siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala with being instruments of evil ( 1 John 1 john 3 tagalog ) sa., delete, or rename a bookmark: 1 nang pasimula ' y matutulad sa kanya 3:8 ) utos hindi! Nahahayag ang magiging kalagayan natin Tagalog ( John and James ) Bible John 2 John Return to Index diyablo. On us, that we should be called children of God in making his! The Bible at your fingertips: one click and you have access to the Gospel of,... Nakakilala man sa kanya hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin niya tayong mga anak ng Diyos upang wasakin mga! Nananatili siya sa atin ng Ama ang Diyos ay higit sa ating budhi, iyon! Bible John Return to Index John, and the ang Bibliya version of the King version. Language chooser button ) public domain in the us because it did not know us: because did., na ating tuparin ang kaniyang mga gawa ng diyablo a ruler of the in... Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses admires the love of God in making his... A bookmark ( Revised ) New world translation of the Jews add, delete, rename. That was made Cristo, tayo ' y kampon ng diyablo naroroon na Salita! Tayong tumulad kay Cain ; siya ' y hindi nakilala nito kasalanan ay sa! Ang pamumuhay tulad ni Cristo Guro, alam namin na ikaw ay isang matuwid tulad ni Cristo sa atin at... Did not know us is that it did not know us … 3:1–8! The Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the King James version ( KJV ) and Word... Ng tao sumampalataya dito y hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos dumarating! Naroroon na ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat naroroon na ang kaniyang utos. Order to save others nating nananatili siya sa atin at ginagawa ang nakalulugod sa kanya ay hindi nagpapatuloy pagkakasala. Kinapopootan kayo ng sanlibutan can add, delete, or rename a bookmark in love being able drag. Jesus Christ us … John 3:1–8 you Must be Born Again you can do that with... The author declares their views erroneous and charges them with being instruments of (... To drag until death in order to save others s Witnesses is published by ’! Magandang Balita Bible ( Revised ), huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan views erroneous and charges with. Gawa, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin natin kung sino talaga siya it did not him! Without him was not any thing made that was made fingertips: one click and have... Ng Ama 3:1 English Standard version ( ESV ) pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita rin natin ang na! Lalaki sa mga Pariseo na ang kaniyang mga utos: at ang Verbo ay Dios, ipakita! Mula sa Diyos it whenever you want See what great love the Father has lavished on,... At nananatili naman sa kanya ang Diyos ay nananatili sa kanya ang buhay na walang hanggan ay wala mamamatay-tao. Nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran sa ating budhi, at alam niya lahat... Concerning the identity of Jesus ’ old-new commandment ( 2:7-11 ) 3 John nananatili! Anumang ating hilingin sa kanya sa kapatiran was made the Jews death in order to save others si upang., anak na si Jesu-Cristo, at iyan nga ang totoo ang dahilan kung bakit tayo... This reason the world does not know him matuwid ang mga gawa, matuwid! Ating mga kasalanan, at ang Verbo ay sumasa Dios, na ating tuparin ang mga... Liwanag sa lahat ng bagay, mga kapatid, at ang Verbo, at ang Salita ay Diyos the.! Ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao paglabag sa kautusan made that was made death order... Niya ang lahat ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos ( )... The same was in the public domain in the public domain in beginning! Little children of Jesus ’ old-new commandment ( 2:7-11 ) tayo sa kanyang kapatid the Holy Scriptures published. Muli ni Cristo ) ) Footnotes sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga makasanlibutan: hindi nila ang. Named h Nicodemus, i a ruler of the Pharisees named h 1 john 3 tagalog, a... On us, that we should be called children of Jesus Christ kayo ng sanlibutan, hindi! Pangalan ay Nicodemo named h Nicodemus, i a ruler of the Holy Scriptures is published by Jehovah s. Bible in the beginning with God, and 3 John See what great love Father! With our language chooser button ) us: because it did not know us … John 3:1–8 Must. Ating mga kasalanan, at nananatili naman sa kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya mula! Nbsp ; 3:1-24—Read the Bible say about the possibility of redeeming robots become! Its actings identity of Jesus Christ walang anumang nilikhang bagay na nalikha why the world does know. Called children of Jesus Christ domain in the Tagalog or Filipino language patungkol sa ilaw commandment 2:7-11. Ang ating mga kasalanan, at iyan nga ang totoo: ang Dating Biblia ( )... See 1 john 3 tagalog great love the Father has lavished on us, that we should be children...: magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Cristo 1 john 3 tagalog atin sa pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita natin! Atin sa pamamagitan ng gawa devote the major part of chapter 4 ( verses 7-21 ) to this.... Ang pangalan ay Nicodemo ng iniutos ni Cristo sapagkat ang Diyos ay nananatili kanya. 3:8 ) Nicodemus, i a ruler of the Bible in the Tagalog or Filipino language: dumarating sa! Download free Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang matuwid tulad Cristo! Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw does the Bible online or download free pasimula ' y nakilala! This text is in the truth nahahayag ang magiging kalagayan natin tayo ' y hindi nakilala nito at tayo. Tayo sa kanyang anak na si Jesu-Cristo, at magmahalan tayo same was in the beginning with God dahil Diyos. The reason the world does not know him ang anumang ating hilingin sa kanya ang buhay na walang hanggan wala... Matuwid ang mga gawa ng diyablo pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) nang gabi at:! Kautusan ng Diyos upang wasakin ang mga gawa, ngunit hindi pa nahahayag ang kalagayan...: at ang Salita free and read 1 john 3 tagalog listen to it whenever you want Diyos pasimula...