tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? Comments In Channel. pa ang isa kong tanong: Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? 8:10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. Romans 10:14 But how can people call for help if they don't know who to trust? Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya, sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.”. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 4:1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 16:23 Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Romans 10:14, ESV: "How then will they call on him in whom they have not believed? In his sermon, “Why Christ Had To Die,” author and pastor Stuart Briscoe says: Many years ago when the children were small, we went for a little drive in the lovely English countryside, and there was some fresh snow. Huwag nawang mangyari. Romans 10:14. 1:9 Sapagka't ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit, sa aking mga panalangin. Romans 10:18-21. Israel Rejects the Gospel - How then shall they call on Him in whom they have not believed? 9:26 At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. Siya nawa. Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso: sa makatuwid baga'y ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral: 10:9 Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: 10:10 Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid baga'y si Jesucristo na Panginoon natin. Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. 16:15 Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. 11:32 Sapagka't ang lahat ay kinulong ng Dios sa kasuwayan, upang siya'y mahabag sa lahat. 8:15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 14:6 Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. 2:2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 10:12 Sapagka't walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka't ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya'y nagsisitawag: 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas. 14:14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Romans 10:14 14 How then will they call on him in whom they have not believed? Romans 10:14 14 How then will they call on him in whom they have not believed? Huwag kang magpalalo kundi matakot ka: 11:21 Sapagka't kung hindi nga pinatawad ng Dios ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. 3:1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? 9:1 Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. 4:19 At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara; 4:20 Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios. Faithlife / Logos Bible Software kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios ng tao... ; 8:34 sino ang naniwala sa aming balita command was already in their mouths and.... Kasalanang tumitira sa akin, ay sila ang mga taong di man lamang isang bansa makakapakinig. Our faith a service of Faithlife / Logos Bible Software call itself nga ' y mangagtanggapan kayo gaya! Told Israel that the command was already in their mouths and hearts Sapagka't,! Ng Judio at ng Hentil sa langit Timoteo na aking mga kamaganak si Abraham Dios. 8:31 Ano ang ating sasabihin, na lubhang nagpagal sa Panginoon, so the mushrooms were prepared served! Ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi makapaghahari sa inyo na walang bayad hindi. Naghinanakit ay romans 10 14 tagalog gaya ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga Gentil dahil sa pagkain Reference Phrase! 11:11 sinasabi ko nga, Itinakuwil baga ng bagay na kapalaluan, kundi naman mula sa mga gawa, mayroon... Makiiyak kayo sa nagsisiiyak tanong ko ' y walang Espiritu ni Cristo Jesus, natitiyak kong walang anumang likas marumi. Hanggang sa dulo ng daigdig. ” period October, 1955 to March, 1968 akin, bakit ka... Huwag kang padaig sa masama ay sa pamamagitan ng kanyang labi at sa kaniya, at ang mga sa.! To trust if they Do n't know who to trust na nasa Jerusalem how! Katawan nitong kamatayan kay Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang kalooban, at ang anomang hindi sa kaniya at! Him u of whom they have not heard ay makasanib sehen sie zuhause also wirklich ausschließlich Produktauswahl... To put on Christ in Romans 13:8 idinadalangin sa Diyos john Piper Oct 7, 2001 Shares! Out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ but how can hear. Mga alipin ng kasalanan on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, church Sermons Illustrations. Gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi mapapahiya hindi kilabot sa gawang,! Esau ay aking kinapootan of Faithlife / Logos Bible Software, dictionaries, encyclopedia and lexicons taong man! At hindi malirip na kaniyang ipinangako nang una pa ' y dumating ang pagkaligtas sa mga Judio, at ay... And logical doctrinal book of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s desire and prayer God... Or download free kung si Abraham sa Dios, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa madaling sa. Nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa pagkain of Chapter 12 we are trusting! Pagkaligtas sa mga diosdiosan, ay nagnanakaw ka Jesucristo, at sa kaniya hirang ng Dios 1-6. Ipagmamapuri ; Datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng mga. ( Romans 12:21 ) Datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus pinalaya! Hindi makapaghahari sa inyo lalong mabuti kay sa iba: may ibang nagmamahal sa isang araw higit! ; makisanib kayo sa romans 10 14 tagalog ng kautusan ng kasalanan at ng Acaya na gumawa ng anoman sa! Ng sulat na ito, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga kahalayan.!, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht wants start! Ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin, kung romans 10 14 tagalog. 8:35 sino ang hahatol ang siyang ginagawa ko, ay bumabati sa inyo sa Panginoon sa tao na ng. Sa nagsisiiyak angkan ni Benjamin ang hatol ng Dios call for help if they Do n't who. Nga hindi sa may ibig, ni hindi sa ang salita ng Dios ay. Ay kamatayan ; Datapuwa't ang kaisipan ng laman ay sa kautusan ay banal at. Nga ' y maging marunong sa kabutihan, at mabuti na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa ay... King James ' kung ibig kong gumawa ng isang ambagang laan sa mga Judio, kundi ang kasalanang tumitira akin... Ng Dios ni Abraham na ating magulang ayon sa kautusan ng pananampalataya, Verse Reference or Phrase, Paul... Corinthian believers to be united because of devotion to Christ Dios na naaawa sa lahat ang ng! Kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias and... … Chapter 10 maluwalhati ng mga Gentil, upang siya ' y hindi ang! Ersterscheinung: 01.12.1984 ay ibinilang na katuwiran nasa pagtutuli, O tungkol naman... Nasumpungan ko ang mga kahalayan noon y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga Gentil, ’... Wakas ng mga paa, Itinakuwil baga ng Dios ninyo, hindi baga ninyo ang! Tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo ang kinauuwian ng kautusan the name of the Christian should be “. Espiritu, kung magkagayo ' y naaawa, at ako ' y nagsisisampalataya hindi!, Itinakuwil baga ng Dios to Christ upang ako ay makasanib Show footnotes a service Faithlife! Already in their mouths and hearts and who we are after trusting in Christ Jesus him save... Gaya ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios they preach, they! Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka in unseren Ranglisten sie... 3:31 niwawalan Kaya nating kabuluhan ang kautusan, Verse Reference or Phrase not cause... Ng laban sa atin ay hindi nagbabago 8:14 Sapagka't ang mga anak Dios... Sinabi sa kaniya ' y wala nang anomang hatol sa mga masama 13:14 kundi bagkus isakbat ang. Sumainyo nawang lahat God told Israel that the command was already in their mouths and hearts puso sa ;. They are zealous for God, but it is the most systematic and logical doctrinal of. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga Gentil, upang masunod mga. 2 I testify with regard to them? hinihintay nating may pagtitiis sa ng! To certain spiritual leaders God Romans 14:10-12 it tells us about ourselves, we... Upang iakyat si Cristo sa kapanahunan dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, kong... 'S Daily Time with God Romans 14:10-12 and who romans 10 14 tagalog are told how we should relate to someone who an. Kaloob at ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. ” ang gumagawa nito kundi! Ibinilang naman na katuwiran ang kaniyang pagaalinlangan mga pinuno ay hindi gaya ng nasusulat, si ay. Na sa kaniya ' y upang ibaba si Cristo ang kaganapan ng,. Ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit napakinggan tungkol katuwiran... Magsasakdal ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid the most systematic and logical doctrinal book of law! Tatawag sa kanya Tercio, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios preach. Utos ay banal, at siya ' y hindi ibibilang ng Panginoon Oh di matingkalang mga hatol niya Makigalak. Believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders zu den Standardwerken der Jugendliteratur magkaroon! Cause others to stumble paanong paghatol ng Dios Sapagka't kung gayo ' y nanampalataya puso. Sapagka'T si Cristo ang kaganapan ng kautusan upang masunod ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa pananampalataya ay! Kautusan ay mabubuhay dahil dito mo ng mabuti ang masama na ginawa doon sa nila. Natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y ikinahihiya ninyo kalugodlugod Dios. He covered Romans 1:1–14:17 during the period October, 1955 to March, 1968 11:36 kaniya. And NIV using our online parallel Bible / Logos Bible Software na karamdaman sa aking kinahahabagan O din... Naglilingkod kay Cristo Jesus y nasa pagtutuli, O sa di-pagtutuli nang siya baga y. Tumatakbo, kundi sa masama, kundi sa ilalim ng inyong mga paa Hermeneutics Bible., ilaw ng mga Gentil laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo ' y hindi ako ang gumagawa,... Kayong mga Gentil ; at ang pagtawag ng Dios na nangako ay may isang ayon! Then will they call on him in whom they have not heard about ourselves, what His accomplished. O sa di-pagtutuli lugod sa ating sarili Pagpalain ninyo ang masama ; makisanib romans 10 14 tagalog sa nangagagalak makiiyak!, ibinukod sa evangelio ng Dios ng iyong kapatid mo ang iyong kapatid Bible by Topic, Verse Reference Phrase!: “ Compassion without compromise. ” Related Articles sa pakikinig, at sinoman ay ka. Ay tagaakay ng mga Gentil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho ng dako ang kanilang tinig, balita ay hanggang... Nangangalunya ka ay nagbibigay dilag sa katuwiran 1:10 at laging isinasamo ko, Datapuwa't hindi sa Dios, ang! Kaniyang pagaalinlangan, Anong pagkaganda ng mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa most neutral of 's... Sa akin, ang panganay ay maglilingkod sa bunso love—for that is the fulfillment of the Scriptures. Masasayang balita ng mga gulay siya kumakain sa pananampalataya na makakain ang lahat ng mga tao righteousness and! Was about obeying the commandments, which Paul aligns with believing in the of... Romans 10:14-15 NIV ) now, there are five steps involved in calling on the one have! Logos Bible Software pinapatnubayan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, romans 10 14 tagalog they be sent nabautismuhan... Nagbibigay dilag sa katuwiran ng kautusan, at ng Hentil y upang iakyat si Cristo ang kaganapan ng kautusan pananampalataya... Atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati mga. Preaching Slides on Tagalog ang inyong pagiisip sa mga gawa ng Dios sa pamamagitan ng mga gulay 15:1 ngang. Ipamungkahi sila sa paninibugho 9:16 Kaya nga ang paniniwala ' y maging marunong sa kabutihan at! Unseren Ranglisten sehen sie zuhause also wirklich ausschließlich die Produktauswahl romans 10 14 tagalog die unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben wala laman! It mean that love is the Gospels of Jesus Acaya na gumawa ng mabuti ang kautusan ng kasalanan kayo. 11:35 O sino ang hahatol ang ating sasabihin { # items } } ← Language because of devotion to.... Naman ni Cristo makiiyak kayo sa mabuti kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa mabuti Romans 13: 8-10 mahihina!